LOV for Larvik Sjakklubb, stiftet 19.des. 1919

 

1.     Formål

Klubben skal arbeide for sjakkens fremme og være et samlingspunkt for medlemmene.

2.     Tilslutning

Klubben er tilsluttet Norges Sjakkforbund gjennom Vestfold Sjakkrets.

3.     Medlemmer

a.     Inntak av nye medlemmer godkjennes av styret.

b.     Nye medlemmer innføres i klubbens medlemskartotek og meldes straks videre til krets og forbund.

c.     Et medlem plikter å betale lovbestemt kontingent til avtalt tid.

d.     Medlemmenes nedre stemmerettsalder er 14 år.

4.     Styret

a.     Klubbens styre består av en formann og 4 øvrige styremedlemmer med varamenn.

b.     På årsmøtet velges, for tiden fram til neste årsmøte, formann, øvrige styremedlemmer og varamenn.

c.     Styret velger blandt sine medlemmer nestformann, kasserer og sekretær.

d.     Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er tilstede. For vedtak kreves enighet hos minst 3 styremedlemmer.

e.     Styret forvalter klubbens formue og inntekt.

f.      Styret skal holde seg underrettet om og sette ut i livet de lover, beslutninger og bestemmelser som gjelder innenfor Norges Sjakkforbund og for den kretsen klubben tilhører. Særlig skal styret sørge for å ha et ajourført medlemsregister.

5.     Revisorer

Til å granske klubbens regnskaper og styrets forvaltning velges på årsmøtet for ett år av gangen 2 revisorer og en vararevisor.

6.     Årsmøte

a.     Klubben holder ordinært årsmøte i september  måned. Innkalling går ut fra styret minst 14 dager før møtedagen.

b.     Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene ber om det. Skriftlig innkalling med angivelse av årsaken sendes til medlemmene minst en uke før møtedagen.

c.     På ordinært årsmøte skal følgende saker stå på dagsorden og behandles:

                                      i.        Godkjenning av innkalling og dagsorden.

                                     ii.        Valg av møteleder.

                                    iii.        Valg av sekretær for møtet.

                                    iv.        Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.

                                     v.        Styrets årsberetning.

                                    vi.        Regnskap med revisjonsberetning.

                                   vii.        Ansvarsfrihet for styret.

                                  viii.        Fastsettelse av kontingent og godkjenning av budsjettforslag.

                                    ix.        Innkomne forslag.

                                     x.        Valg av formann.

                                    xi.        Øvrige valg.

d.     På årsmøtet har hvert enkelt medlem 1 stemme.

e.     Beslutninger fattes med simpelt flertall unntatt i spørsmål etter § 7. Ethvert medlem kan forlange skriftlig avstemning.

f.      Med likt stemmeantall avgjør loddtrekning, unntatt i spørsmål om styrets ansvarsfrihet der det ved stemmelikhet er meddelt ansvarsfrihet, dessuten i spørsmål etter § 7.

7.     Lovendring og klubbens oppløsning

For endringer eller tilføyelser i klubbens lover og for oppløsning av klubben kreves det at spørmålene er angitt i skriftlig innkalling. For å få et gyldig vedtak kreves det 2/3 flertall av de nærværende stemmeberettigede.
Hvis sjakklubben nedlegges, skal midlene tilfalle Norges Sjakkforbund, som skal bruke dem til beste for sjakklivet i vedkommende distrikt.

8.     Representasjon

a.     En spiller kan tilhøre flere klubber, men får bare representere en klubb i turnering som holdes eller er godkjent av Norges Sjakkforbund eller av kretsen.

b.        Klubb (og krets) kan utover punkt a) vedta innskrenkninger eller utvidelser i egne medlemmers representasjonsrett når det anses nødvendig.