TURNERINGSREGLEMENT FOR LARVIK SJAKKLUBB, vedtatt av årsmøtet 1. sept. 2009

1.       Høstturneringen (Larviksmesterskapet) spilles etter Monrads system og er åpen for alle spillere, mens våreturneringen er et lukket klubbmesterskap som spilles etter Bergers system. Begge turneringer spilles etter F.I.D.E.’s regler med de forandringer, tillegg og tolkinger som gjelder på den tid det spilles.

2.       I klubbturneringen spilles det i to klasser (A-klassen og B-klassen). A-klassen skal bestå av 8 spillere. B-klassen må være på minimum fire spillere. Ved færre enn 12 deltakere totalt vil derfor alle spille i en klasse. Den spilleren som vinner B-klassen i en klubbturnering rykker opp i A-klassen mens den som kommer sist i A-klassen rykker ned i B-klassen. I særlige tilfeller kan styret med turneringsleder ordne deltakelsen i A-klassen annerledes enn etter disse prinspipper. En slik avgjørelse må i så fall legges frem for første årsmøtet med begrunnelse.

3.       Det spilles med sjakkur og trekkene noteres. Betenkingstiden er 90 minutter på de første 40 trekk, og så 30 minutter på resten av partiet.

4.       Turneringslederen setter klokkene i gang for de spillerne som ikke er møtt frem ved spilletidens begynnelse. Kommer en spiller over en time for sent er partiet tapt for ham/henne. Hvis begge spillere kommer for sent, blir tiden som er gått med før første spiller innfinner seg å dele likt mellom spillerne. Styret kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon fra disse reglene, liksom det foran hver turnering gir instrukser om forfall.

5.       Når et parti er avgjort leverer spilleren spillenotatet med taperens underskrift til turneringslederen. Ved remis leveres notatet av den som har hvitt. Notatet må da være underskrevet av begge spillerne. Turneringslederen fører straks resultatet opp. Det er forbudt for andre å føre noe på turneringstabellen og turneringslederen er ansvarlig for de førte resultater.

6.       Alle spillere er forpliktet til å fullføre turneringen (så sant ikke vektige grunner hindrer dette) og spille samtlige partier med sin fulle spillestyrke. For vunnet parti noteres 1 poeng, for remis ½ poeng og for tapt parti 0 poeng.

7.       Enhver spiller har rett til forfall som må være ferdigspilt innen to uker. Ytterligere kan en spiller få sitt parti utsatt hvis han/hun er enig med sin motspiller om det og melder fra til turneringslederen. Forfall må meldes senest spilledagen. Styret kan i særlige tilfeller i samråd med turneringslederen gi dispensasjon fra reglene i punkt 7.

8.       Bryter en spiller turneringen innen han/hun har spilt halvparten av sine partier strykes han/hun. Har han derimot spilt halvparten av sine partier eller mer, regnes de resterende partier som vunnet av motspillerne. Et påbegynt parti regnet som spilt selv om det ikke er avgjort.

9.       Står to eller flere spillere med lik poengsum ved ferdigspilt turnering er det kvalitetsberegningen som avgjør på alle plasser (Vi bruker de samme kvalitetsberegningssystemer som NSF).

10.   Klubbmesterskapet i Lynsjakk spilles i september hvert år, og er en lukket turnering for klubbens medlemmer. Den spilles også etter NSF’s lynsjakkreglement, og etter  F.I.D.E.’s regler med de forandringer, tillegg og tolkinger som gjelder på den tid det spilles.

11.   I spillelokalet skal det alltid være tilgjengelig et eksemplar av dette reglementet og av F.I.D.E.’s regler med tillegg og tolkninger.